Reklamacje

Zasady reklamacji w Sklepie Internetowym LED-365.pl

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

Odsyłany towar do reklamacji powinien być odpowiednio zapakowany, zabezpieczony.

Opis procedury reklamacji

– Wszystkie reklamacje z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego LED-365.pl

Sklep Internetowy LED-365.pl
Osowo 9/2
77-230 Kępice

– Produkt reklamowany odsyłany jest na wyżej podany adres wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

– Kupujący może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych droga elektroniczną przez LED-365.pl. Reklamacja może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@led-365.pl i odesłanie reklamowanego towaru na adres Sklepu Internetowego LED-365.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający LED-365.pl niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, rozpatruje reklamację i udziela Kupującemu odpowiedzi.

Formularz reklamacji

Poniżej znajduje się wzór formularza reklamacji, z którego Konsument musi skorzystać:

1. TWOJE DANE
Imię i nazwisko ………………………….
Adres ………………………….
Telefon ………………………….
E-mail ………………………….
2. RZECZ, KTÓRĄ REKLAMUJESZ
Data nabycia towaru ………………………….
Nazwa towaru ………………………….
Cena zakupu ………………………….
Przedłożony dowód sprzedaży (nr dokumentu) ………………………….
Kolor/rozmiar ………………………….
3. CO SIĘ STAŁO?
Dokładny opis wady ………………………….
Okoliczności stwierdzenia wady ………………………….
Data stwierdzenia wady ………………………….
4. TWOJE OCZEKIWANIA
Zaznacz odpowiednie: naprawa, wymiana na nowy, zwrot gotówki, obniżenie ceny o wartość …. zł.
Dodatkowe oczekiwania ………………………….

Data: Podpis:

……… ………